Fiske Kultur

Fiske i havet

En allemannsrett

Allemannsretten sikrer alle muligheten til å videreføre den stolte norske tradisjonen med å være ute i naturen. I praksis vil det si at man har rett til ferdsel i utmark, på innsjøer, til fjells, ved elver og i skjærgården. Det har ingenting å si hvem som eier grunnen. Allemannsretten omfatter også mulighetene til å høste av naturen i enhver betydning. Man kan plukke bær, sopp, blomster eller som denne artikkelen tar for seg: fiske i saltvann.

Alle de som er bosatt i Norge, eller er norske statsborgere, har som hovedregel rett til å fiske innenfor fiskerigrensen, som ligger på 12 nautiske mil. Såkalte fritidsfiskere har mulighet til å bedrive fiske med håndsnøre, dorg, fiskestang, garn på inntil 210 meter, inntil 20 ruser eller teiner eller liner med inntil 300 angler. Det gis også mulighet for å kombinere disse redskapstypene, med unntak av når man er ombord i en båt. I disse tilfellene gjelder begrensningen per fartøy.

Ulike fiskeredskaper og fiske fra båt

Det er ulike regler for de forskjellige redskapene man kan bruke til havfiske. Fisker man med stang eller håndsnøre, er det lov å fiske hele året. I de periodene der vassdragene er fredet er det likevel viktig å huske på at det ikke er tillatt å fiske mindre en 100 meter fra grensen mellom sjø og elv. Dette området kan også utvides, så det er viktig å sjekke reglene for det vassdraget der man har lyst til å fiske under fredningstiden.

Når man fisker fra båt må man huske på restriksjonene som ligger til grunn og at det derfor kun er tillatt med to redskaper, som tilsvarer enten en stang eller et håndsnøre, per fartøy. Når det fiskes med garn er det også noen regler som gjelder, som for eksempel at det ikke er lov å fiske etter sjørøye, sjøaure eller villaks, og at man plikter og sette garnet slik at man ikke fanger disse.

Fiske fra land

Fiske fra land må som en hovedregel foregå enten fra utmark eller fra områder som er åpne for alminnelig ferdsel, slik som åpen kai eller molo. Det vanligste redskapet ved utøvelse av kystfiske er stang eller håndsnøre, men allemannsretten åpner også for fiske med faststående redskap fra land. Denne type fiske ligger også under noen restriksjoner, og det er fiskerimyndighetene som har ansvaret for å regulere denne type fiske. Det tillates heller ikke her å fiske etter villaks, sjøaure eller sjørøye.

Dersom du fisker i nærheten av tettbebygde områder kan hus- eller hytteeiere hevde at du fisker på deres innmark og kreve området rundt deres eiendom som privat sone. Om det er langgrunt, kan det gis tillatelse til å vade forbi områdegrensen der det igjen er fri ferdsel og fiske kan fortsette i henhold til allemannsretten. Reglene om privat sone gjelder ikke for båt, da det er lovlig å ferdes der hvor eiendommene ligger svært nære elv eller sjø.

Fredede arter og bærekraftig fiske

Noen fiskearter i Norge er totalfredede. Det vil si at det ikke under noen omstendighet er lov til å drive fiske på disse artene. Noen av de artene man kan møte på, som det er forbudt å fange, er blant andre blålange, brugde, makrellstørje, håbran, silkehai, pigghå og hummer med utvendig rogn. Disse artene er fredet for å bevare bestanden, og overfiske av flere arter har ført til at mange av disse er kritisk utrydningstruet.

Overfiske har i mange år vært årsak til bekymring blant mange. Av den grunn er det veldig viktig at man ikke behandler allemannsretten som et frikort til å fiske så mye man kan, men heller tenker på at det fisket man driver skal være så bærekraftig som mulig. I tillegg er det viktig å behandle naturen med respekt, og ferdes varsomt slik at man ikke forurenser og forårsaker skade. Det er tross alt en stolt norsk tradisjon man prøver å bevare.

Turistfiske under allemannsretten

For å sikre fiskebestandene, slik at de kommende generasjonene også har mulighet til å nyte godt av allemannsretten, er det innført restriksjoner på turistfiske. Dette inkluderer blant annet at turistfiskere kun har lov til å benytte seg av håndholdte redskaper. Det er også begrensninger på hvor mye man kan ta med seg ut av landet. Man kan ta med seg opptil 15 kilo fisk og èn hel trofèfisk. Denne regelen gjelder ikke for laks, ørret og røye.

Allemannsretten for alle med vett

Allemannsretten krever at alle gjør sitt beste for å bidra til at alle som bor i Norge kan fortsette å ha en slik utrolig mulighet. For at man skal kunne fortsette å fiske fritt i havet, innebærer det av at alle følger naturvettreglene og virkelig gjør en innsats slik at slitasjen på naturen blir minimal. Det viktigste poenget er at muligheten til å ta med seg fiskestangen og drive fiske fra nærmest hvor som helst er der.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *